Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Horshaga
  • Antal verk11
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2024

Fakta och information

Projektområdet är lokaliserat vid Horshaga, ca 6 km väster om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark, till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Projektområdet i sin helhet ligger inom utpekat område för riksintresse för vindbruk.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län beviljade tillstånd för vindparken i juni 2014. Ärendet har sedan prövats i Mark- och Miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet för elva vindkraftverk i Horshaga vann lagakraft i mars 2016. Under våren 2020 har ansökan om förlängd igångsättningstid lämnats in för Vindpark Horshaga. Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen har beslutat att ge tillstånd, vi väntar nu på besked om Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd för ärendet. Den nya igångsättningstiden gäller fram till mars 2024.

Under våren 2019 lämnades ansökan om ändringstillstånd in för Vindpark Horshaga samt Vindpark Älmedal. Ändringen avsåg en höjning av totalhöjden från 200 m till max 220 m. Då kommunen inte valde att tillstyrka ändringen gäller det ursprungliga tillståndet för 11 stycken vindkraftverk med 200 m i totalhöjd.

Byggstart av vindparken beräknas till 2023. Vindpark Horshaga, tillsammans med Vindpark Älmedal och Vindpark Rosenholm, kan inte tas i drift först när senska Kraftnäts stamnätsstation i Hageskruv är i drift vilket beräknas ske under andra halvan av 2023.

Antal verk: 11
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2024
MARS 2016

Lagakraftvunnet miljötillstånd

APR 2019

Ansökan ändringstillstånd

MAJ 2020

Ansökan förlängd igångsättningstid

JAN 2022

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia Nordgärd

Projektadministratör