Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Mjösebo
  • Antal verk15
  • Totalhöjd270
  • KommunHögsby
  • Driftstart2027

Nyheter
Vindpark Mjösebo

14/6 - 24

Projekteringen av Vindpark Mjösebo pausas

Ett samråd hölls under hösten/vintern 2023 och omfattade 15 vindkraftverk med totalhöjd om max 270 meter. Området som utreds ligger till största del inom ett område som enligt gällande vindkraftsplan för Högsby kommun är ett lämpligt utredningsområde för vindkraft, med goda vindförutsättningar och få motstående intressen. SR Energy har under 2023 låtit genomföra omfattande utredningar kring natur- och kulturmiljövärden i området som visar på goda förutsättningar för vindkraft.

Under februari 2024 mottog SR Energy ett samrådsyttrande från Försvarsmakten, som motsätter sig den planerade vindparken. Försvarsmakten har i tidigare skeden godkänt etableringen. Området är dock fortsatt mycket lämpligt för vindkraft och SR Energy kommer således att fortsätta vår dialog med Försvarsmakten kring eventuella möjligheter att utveckla en vindpark i det aktuella området.

Mot bakgrund av ovanstående har SR Energy beslutat att tills vidare pausa projektet.

23/1 - 24

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet för Vindpark Mjösebo med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i KalmarLän. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

30/10 - 23

Prenemurera på nyheter om Vindpark Mjösebo

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Projektområdet för Vindpark Mjösebo ligger cirka fem kilometer sydväst om Högsby och drygt tre mil sydväst om Oskarshamn. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 15 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter. Området som utreds ligger till största del inom ett område som enligt gällande vindkraftsplan för Högsby kommun är ett lämpligt utredningsområde för vindkraft, med goda vindförutsättningar och få motstående intressen. SR Energy har under 2023 låtit genomföra omfattande utredningar kring natur- och kulturmiljövärden i området som visar på goda förutsättningar för vindkraft.

Samråd hölls under hösten/vintern 2023 och informationen från samrådet går att ladda ned här intill. Den 28 november 2023 bjöds allmänheten in till fysiskt samråd i form av en utställning i Ruda Bygdegård.

Under februari 2024 mottog SR Energy ett samrådsyttrande från Försvarsmakten, som motsätter sig den planerade vindparken. Försvarsmakten har i tidigare skeden godkänt etableringen. Till följd av detta har vi valt att pausa projektet. Området är dock fortsatt mycket lämpligt för vindkraft och vi kommer således att fortsätta vår dialog med Försvarsmakten kring eventuella möjligheter att utveckla en vindpark i det aktuella området.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. Vindbonusen är idag 10 000kr per vindkraftverk och år.

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

NOV 2023

Samråd med berörda myndigheter

NOV 2023

Samråd närboende och allmänhet

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Elin jobbar med miljö och tillståndsfrågor inom bolaget, både med nya projekt och driftsatta vindparker. Elin har varit på SR Energy sedan 2022.

Thomas har varit på SR Energy sedan 2022 och jobbar med att knyta kontakter med nya markägare för framtida projekt.