Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Grimsten
  • Antal verk22
  • Meter270
  • KommunerLekebergs, Laxå och Hallsbergs
  • Driftstart2029

Nyheter
Vindpark Grimsten

9/7 - 24

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet för Vindpark Grimsten med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

22/4 - 24

Prenumerera på nyheter om Vindpark Grimsten

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Vi utreder möjligheten för vindkraft genom projektet Vindpark Grimsten, ungefär sex kilometer nordöst om Laxå centralort, i Lekebergs, Laxå och Hallsbergs kommuner i Örebro län. Projektområdet är indelat i en nordlig och sydlig del som tillsammans maximalt kan rymma 22 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter. Sveaskog och Häradsskog är markägare i området.

Samråd genomfördes under våren och sommaren 2024. De ytttranden som inkom under samrådet kommer tas med i samrådsgörelsen som biläggs miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, tillsammans med eventuella nya yttranden i kommande samråd. Därefter kommer en MKB tas fram och lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen, MPD, vid Örebro län.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. Vindbonusen är idag 10 000kr per vindkraftverk och år.

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

APR 2024

Samråd med berörda myndigheter

MAJ 2024

Samråd med närboende och allmänhet

JAN 2025

Preliminär tid för inlämning tillståndsansökan

SEPT 2029

Preliminär tid för driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.

Hanna jobbar med miljö och tillståndsfrågor inom bolaget, både med nya projekt och driftsatta vindparker. Hanna har varit på SR Energy sedan 2010.