Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Välkommen till samråd för Vindpark Grimsten
Samrådet pågår till och med den 18 juni 2024
Samrådsutställning den 15 maj i Vretstorps Folkets Hus
Lämna dina synpunkter

Nyheter
Vindpark Grimsten

22/4 - 24

Prenumerera på nyheter om Vindpark Grimsten

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Välkommen

Samråd för Vindpark Grimsten

Vi utreder möjligheten för vindkraft vid Grimsten, sex kilometer nordöst om Laxå centralort, i Lekebergs, Laxå och Hallsbergs kommuner i Örebro län. Nu pågår samråd som är en del av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Samrådet genomförs såväl skriftligen som muntligen genom en samrådsutställning. På denna sida har vi samlat all information som berör samrådet:

» information om projektet,
» hur tillståndsprocessen går till,
» hur du anmäler dig till samrådsutställningen,
» lämna ditt samrådsyttrande,
» läsa mer om vindkraft,
» ladda ner filer från samrådsutställningen, fotomontagen och samrådsunderlaget,
» samt hitta våra kontaktuppgifter om du vill kontakta oss.

Välkommen att vara en del av samrådet!

Fakta och information

Vi utreder möjligheten för vindkraft genom projektet Vindpark Grimsten, ungefär sex kilometer nordöst om Laxå centralort, i Lekebergs, Laxå och Hallsbergs kommuner i Örebro län. Projektområdet är indelat i en nordlig och sydlig del som tillsammans maximalt kan rymma 22 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter. Sveaskog och Häradsskog är markägare i området.

Ett samrådsunderlag har tagits fram för att på ett tidigt stadium beskriva den föreslagna vindparken samt den förutsedda omgivningspåverkan. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att tas fram och planeras att lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Örebro län under vintern 2024/2025. På uppdrag av oss har Sweco i uppgift att driva processen avseende ansökan om tillstånd för Vindpark Grimsten. Mer detaljerad information finns i samrådsunderlaget som går att ladda ned längre ner på hemsidan.

Klicka på flikarna ovan för att läsa mer om tillståndsprocessen, hur du anmäler dig till samrådsutställningen, hur du lämnar ett samrådsyttrande och för att läsa mer om vindkraft.

Kontakta oss
» Allmänna frågor om projektet eller vindkraft:
Pia Hjalmarsson, projektledare på SR Energy
pia.hjalmarsson@srenergy.se eller 0704 – 855 396

» Lämna samrådsyttrande, anmälan till samrådsutställning eller få material skickat via post:
Sweco Sverige AB
Att: Alexander Nilsson, Vindpark Grimsten
Borgmästaregatan 5
392 35 Kalmar

grimsten@sweco.se eller 0733 - 011 216

» Kontaktuppgifter markägare:
Tomas Fransson, Sveaskog
tomas.fransson@sveaskog.se eller 08 655 90 81

Martin Strandberg, Häradskog
019 10 80 80

Antal vindkraftverk: 22 stycken
Totalhöjd: 270 meter
Kommuner: Lekeberg, Laxå och Hallsberg

Hur går processen till?
Verksamheter som Vindpark Grimsten anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt. Verksamhetsutövare (VU), i detta fall SR Energy ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet, i detta fall miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till MPD vid Länsstyrelsen. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Välkommen att anmäla dig till samrådsutställningen!
Den 15 maj bjuder SR Energy in till samrådsutställning i form av öppet hus i Vretstorps Folkets Hus, Askersundsvägen 20, Vretstorp. Du är varmt välkommen att komma dit för att titta på vår utställning, ställa frågor och prata med oss från SR Energy, våra miljökonsulter från Sweco samt vår ljudkonsult Akustikkonsulten. Utställningen kan besökas under ett av följande två pass:

»Första passet: 16:00-18:00
»Andra passet: 18:00-20:00

Vi ser gärna att ni föranmäler er till samrådsutställningen. Föranmälan sker till Alexander genom grimsten@sweco.se eller 0733 - 011 216. Ange följande information i din anmälan:

» För- och efternamn på den/de du avser anmäla.
» Vilken mötestid du/ni önskar delta vid.

Välkomna!

Har du synpunkter om projektet som du vill dela med dig av?
Skriftliga synpunkter ska vara Sweco tillhanda senast 18 juni 2024. Vi önskar att du i första hand skickar oss dina synpunkter via e-post eller vanligt brev, för att vi ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse på ett så sakligt och korrekt sätt som möjligt.

Skicka e-postmeddelandet med dina synpunkter till grimsten@sweco.se eller till:
Sweco Sverige AB
Att: Alexander Nilsson,
Borgmästaregatan 5, 392 35 Kalmar
Märk yttrandet med ”Samråd Grimsten”

De samrådsyttranden vi får in utgör en del av vår tillståndsansökan enligt miljöbalken. För kännedom blir vår tillståndsansökan inklusive samrådsyttranden en allmän handling när den skickas till Länsstyrelsen.

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Filer för nedladdning

Här finns samrådsunderlag, samrådsutställning och fotomontage tillgängligt som pdf för nedladdning. Det är samma material som kommer visas på utställningen den 15 maj. Kontakta oss om du inte har möjlighet att ta del av det digitala materialet så skickar vi det i pappersformat till dig via vanlig postgång.

Lämna ditt samrådsyttrande till oss.

De samrådsyttranden vi får in utgör en del av vår tillståndsansökan enligt miljöbalken. För kännedom blir vår tillståndsansökan inklusive samrådsyttranden en allmän handling när den skickas till Länsstyrelsen.

    Godkännande av villkor