Stena Renewable blir SR Energy. Vi har nyligen bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Älgkullen
  • Antal verk15
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2024

Nyheter
Vindpark Älgkullen

23/2 - 22

Prenumerera på nyheter om Vindpark Älgkullen

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Projekt Älgkullen är lokaliserat sydost om samhället Hällsjön i Smedjebacken kommun. Området angränsar till Ljusnarsbergs kommun samt Örebro län och är beläget ca 1 km från Ludvika kommun. Samråd med kommuner och länsstyrelsen ägde rum juni 2014.

Området domineras i huvudsak av barrskog med inslag av ett mindre antal sumpmarker. Aktivt skogsbruk bedrivs inom området och det finns sedan tidigare ett relativt välutbyggt skogsvägnät. Närmsta bostadsbebyggelse är belägen i samhället Hällsjön.

Projektområdet sammanfaller i sin helhet med ett av de områden som pekas ut som lämpliga för vindkraft i Smedjebackens kommuns vindbruksplan. Vindmätningar i området visar på goda vindförhållanden.

Tillståndsansökan inlämnades i maj 2015 och tillståndet för Vindpark Älgkullen vann lagakraft den 24 aug 2018. Vindmätning har genomförts i området och byggstart planeras till 2022.

Antal verk: 15
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2024
AUG 2018

Lagakraftvunnet miljötillstånd

SEPT 2022

Byggstart

MARS 2024

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia Nordgärd

Projektadministratör