Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Hållbarhet

Vi tar ansvar hela vägen

Energiomställningen är avgörande för att möta framtidens utmaningar

För att rädda klimatet, ställa om industrin och trygga Sveriges energiförsörjning behövs mer el. SR Energys värdeskapande bygger på hållbar energiproduktion. Verksamheten bedrivs med hänsyn till klimat och miljö och vi erbjuder våra medarbetare en attraktiv och hälsosam arbetsplats. Vi lägger stor vikt vid att engagera oss lokalt – vi stannar och tar ansvar.

Hållbar energiproduktion

Vi producerar enbart förnybar energi och minskar därmed beroendet av fossil energiproduktion. Vi optimerar våra vindparkers effektivitet och livslängd genom medveten projektering och drift.

Förnybar elproduktion behövs för att möta framtida behov. Genom att bygga vindparker i södra Sverige, där behovet är som störst, bidrar SR Energy till energiomställningen och hjälper till att trygga Sveriges energiförsörjning.

Läs mer om vår satsning i SE4 där vi bygger Vindpark Horshaga i Uppvidinge kommun.

CASE: Vindpark Horshaga

Hänsyn till klimat och miljö

Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter att minska vår negativa klimatpåverkan. Vår produktion innebär ett ingrepp i naturen och vi vill kompensera för vår påverkan på biologisk mångfald.

Vi på SR Energy är stolta över att vi agerar och gör skillnad för klimatet. När vi bygger och förvaltar våra vindparker arbetar vi medvetet för att minska vårt klimatavtryck.

Läs mer om hur vi vid byggnation av Vindpark Älgkullen i Smedjebackens kommun lyckats minska vår belastning på klimatet med 100 och 150 ton koldioxid och vår kamp för att rädda den sällsynta finnklinten som växer i området.

CASE: Vindpark Älgkullen

Attraktiv säker och hälsosam arbetsplats

SR Energy erbjuder en attraktiv, säker och hälsosam arbetsplats och arbetar efter en nollvision för olyckor i verksamheten. Våra medarbetare ska känna sig trygga och motiverade på en jämställd arbetsplats.

Vi vill skapa en arbetsplats som är utvecklande, där medarbetare med olika erfarenhet och bakgrund samarbetar. Att erbjuda studenter sommarjobb är en del i företagets insiktsarbete.

Läs mer om Emilie Heino som jobbade hos oss sommaren 2023.

CASE: Emelie Heino, student

Ansvarsfull affär

Vi agerar utifrån våra värderingar och bedriver ansvarsfulla affärer för att uppnå långsiktig lönsamhet och säkerställa en hållbar leverantörskedja. Vi är lyhörda och närvarande och agerar på ett förtroendeingivande, affärsmässigt och omsorgsfullt sätt.

Vi har inte bara ett ansvar för att våra egna medarbetare ska må bra. Vi har även ett ansvar för den inverkan vi har på människor som bor eller verkar i närheten av våra nuvarande och framtida vindparker. Vår åtagande är långsiktigt och vi värnar om lokalsamhällena runt våra vindparker. Vi försöker hitta lösningar för de som påverkas. Goda relationer och respekt för lokalsamhällen är viktigt för vår verksamhet. Genom vår Vindbonus stöttar vi det lokala föreningslivet genom att dela ut Vindbonus till föreningar i närheten av våra vindparker.

Läs er om vad Vindbonusen innebar för Ludvika minicirkus.

CASE: Ludvika minicirkus

Hållbarhetsmål sätter riktningen framåt

FN:S 17 GLOBALA MÅL är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder har antagit. De globala målen innebär att vi tillsammans ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Vi på SR Energy ser vår självklara del i detta arbete och vill bidra till att målen uppnås i tid.

Mål 7: Hållbar energi för alla.

SR Energy bidrar till att nå målet om hållbar energi för alla genom att bygga och förvalta vindparker som genererar förnybar energi och ersätter fossila kraftslag. Vi arbetar för att öka andelen förnybar energi i världen i enlighet med delmål 7.2.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

SR Energy vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser i linje med delmål 13.3 – Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar. Vid våra samråd och genom vår branschförening Svensk Vindenergi arbetar vi för att öka kunskapen om klimatförändringarna och hur dessa kan begränsas.

Mål 5: Jämställdhet.

SR Energy arbetar för jämställdhet och för att öka andelen kvinnor inom ledarskap och beslutsfattande i enlighet med delmål 5.5

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

SR Energy arbetar för att förbättra effektiviteten i befintliga vindkraftverk, likaså med livstidsförlängning för ökad resurseffektivitet enligt delmål 8.4. De största arbetsmiljöriskerna sker tidigt i vår värdekedja, där vi genom ett nära samarbete med våra leverantörer jobbar för att öka vår förmåga att skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla i linje med delmål 8.8.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

SR Energy projekterar, bygger och förvaltar sina vindparker och bidrar till mål 12 som avser både konsumtion och produktion. Genom att arbeta med hållbarhet i hela värdekedjan, från tillståndsförfarandet till byggnation, drift och återställning, bidrar vi till följande delmål: 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser samt 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Genom att begära in hållbarhetsdata och uppgift om arbetsmetoder vid upphandlingar bidrar vi till 12.6.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

SR Energy större leverantörer har intygat efterlevnad av vår uppförandekod för leverantörer, som beskriver våra förväntningar på samarbetspartners avseende bland annat affärsetik och antikorruption i linje med delmål 16.5.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

SR Energy har ett medvetet arbete för att skydda den biologiska mångfalden vid våra vindparker, i enlighet med delmål 15.5. Vi jobbar även med delmål 15.1 genom att sträva efter att bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten.