Stena Renewable blir SR Energy. Vi har bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindkraft gör skillnad

Vindkraft gör all skillnad i världen.

Varför är det så viktigt att bygga ut vindkraften? Jo, för att den ökar utbudet av billig, förnybar energi. Totalt sett ger vindkraften inte bara lägre elpriser för konsumenter och industri. Den leder till en bättre kraftbalans i elnätet. Och, viktigast av allt, en förbättrad miljö!

Skog, stål och fordon. Svensk basindustri är tung och energikrävande. Och nu behöver den ha en hållbar produktion. För industrins kunder måste kunna berätta för sina kunder att lastbilarna, skogen och stålet är hållbart producerat. Alla slutkunder har miljöpolicies, och alla länder har miljömål som förr eller senare måste följas.

Och suget efter hållbar energi kommer inte bara från svensk basindustri. Utländska aktörer som Google, Facebook och Amazon etablerar sig i Sverige just för att de kan hitta billig förnybar energi. För de här bolagen är energins ursprung en del av varumärket. 

Transporter står för en stor del av världens utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar. Vi står inför en elektrifiering av stora delar av transportsektorn, och då krävs tillgång på förnybar energi. Även här är energins ursprung viktig. Att driva elbilar med el från kolkraft kommer inte att accepteras – det skulle äventyra hela elektrifieringen.

Marknaden tror på vindkraft

När marknaden får ta över är saken klar. Vindkraften kommer att öka kraftigt. Och det fina är att det idag inte bara sker av miljöskäl, utan med kostnadsutvecklingen och marknaden som motor. Vindkraften är det billigaste sättet att producera energi och det är det kraftslag som på kortast tid kan byggas ut i störst skala i Sverige. Marknaden vet att vindkraftutbyggnaden behövs för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt näringsliv.

Vindkraft sänker priserna

Vindkraftsutbyggnaden är inte statligt subventionerad. Det är elcertifikatsystemet (där bara producenter av förnybar el kan få certifikat) som styr marknaden. Det funkar så, att de som producerar förnybar el tilldelas certifikat under 15 år. Dessa kan sedan överlåtas till elleverantörer (och vissa användare) som är tvingade att skaffa sig certifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Det kallas kvotplikt. På så vis uppstår en efterfrågan för elcertifikat – och indirekt en efterfrågan på att bygga ut t ex vindkraften för att komma över de certifikat som aktörerna behöver för att få fortsätta.

Vindkraften är den förnybara energikälla som just nu byggs ut mest och 2013 fick vindkraften 63 procent av alla elcertifikat som utfärdades.

Enligt Energimyndigheten har utbyggnaden av vindkraften sänkt elpriset med ungefär motsvarande 3 öre/kWh. Under 2012-2018 betalade vi i genomsnitt 2,9 öre/kWh (exkl moms) för elcertifikatsystemet – så den slutliga systemkostnaden för omställningen är nära noll. Certifikaten har varit ett väldigt smart sätt att ställa om till billig, förnybar el som bygger en framtid åt våra barn.

Miljöfarlig produktion finns kvar internationellt

Vindkraft är just nu det förnybara energislag som har störst potential, både i Sverige och internationellt. Vår svenska energi är till största del koldioxidfri (vatten- och kärnkraft), men i och med att vi ingår i den gemensamma nordiska elmarknaden köper vi tidvis el på en marknad där en större andel kommer från fossila bränslen. Så ska det förstås inte vara.

Går det i Tyskland så går det här.

Våra grannar i Danmark innehade 2018 världsrekordet med 43,8% av all använd energi från vindkraft (Källa: Ny Teknik). I Sverige är siffran bara 12%. Sverige har enorma arealer, och det blåser väldigt bra på dem och längs våra kuster. Tyskarna bor på 16% mindre yta än vi. Ändå har de installerat åtta gånger så mycket vindkraft. Och vi har ett betydligt starkare stamnät än Tyskland. Vårt nät tål redan idag att transportera 140 TWh tvärs igenom landet – ett imponerande ingenjörsbygge.

Korta transporter minimerar förluster

Ändå är det så att transport av el alltid ger förluster - närmare 7% genom Sverige. Därför är det smart att producera vattenkraft i norr, och vindkraft i söder. Vår affärsidé är att producera vindkraft på land i södra Sverige. Där har vi bland de bästa förutsättningarna i världen med tillgång till ett starkt och mycket leveranssäkert elnät.

20% om 1 år

Det är förbränningen av fossila bränslen som skapar uppvärmningen av klimatsystemet genom växthusgaser som koldioxid. En omställning är helt nödvändig. Både EU och Sverige har formulerat mål som anger en kraftig utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20% av energin ska komma från förnybara källor år 2020.

En kraftig folklig opinion

85% av svenskarna ansåg 2018 att man ska satsa “lika mycket eller mer” på vindkraft. Och enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet är vindkraften tillsammans med solkraft de mest populära energikällorna hos svenska folket.

Att både EU, Sveriges regering och svenska folket har samma syn på grön, förnybar vindkraft är väldigt lovande. Samsynen ger luft under vingarna för SR Energys planer på kraftig tillväxt under de närmaste året.

Läs mer om våra Vindparker