Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindkraft gör skillnad

Vindkraft gör all skillnad i världen.

Varför är det så viktigt att bygga ut vindkraften? Jo, för att den ökar utbudet av billig, förnybar energi. Totalt sett ger vindkraften inte bara lägre elpriser för konsumenter och industri, utan den leder även till en bättre kraftbalans i elnätet. Och viktigast av allt, den minskar beroendet av fossila energislag.

Svensk basindustri är tung och energikrävande och i och med elektrifieringen ökar behovet av hållbar elproduktion.

Efterfrågan på förnybar energi kommer inte bara från svensk basindustri. Utländska aktörer som Google, Facebook och Amazon etablerar sig i Sverige just för att de kan hitta billig förnybar elenergi. För de här bolagen är elens ursprung en del av varumärket.

Transporter står för en stor del av världens utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar. Samhället står inför en elektrifiering av stora delar av transportsektorn, och då krävs tillgång på förnybar el. Även här är elens ursprung viktig. Att driva elbilar med el från kolkraft kommer inte att accepteras – det skulle äventyra hela elektrifieringen.

Marknaden tror på vindkraft

När marknaden får ta över är saken klar. Vindkraften kommer att öka kraftigt. Och det fina är att det idag inte bara sker av klimatskäl, utan med kostnadsutvecklingen och marknaden som motor. Vindkraften är det billigaste sättet att producera el och det är det kraftslag som på kortast tid kan byggas ut i störst skala i Sverige. Marknaden vet att vindkraftsutbyggnaden behövs för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt näringsliv.

 

Elproduktion från fossila bränslen internationellt

Vindkraft är det förnybara energislag som har störst potential i Sverige. Vår svenska elproduktion är till största del koldioxidfri, men i och med att vi ingår i en gemensam Europeisk elmarknad handlar vi tidvis med el på en marknad där en större andel kommer från fossila bränslen. Därför är vår export betydelsefull - den minskar belastningen på klimatet och beroendet av energi från odemokratiska stater.

Korta transporter minimerar förluster

Transport av el alltid ger förluster, ökande med avståndet som elen färdas. Därför är det effektivt att förlägga ny elproduktion till där konsumtionen av el finns. Vår affärsidé är att producera vindkraft på land i södra Sverige. Där har vi bland de bästa förutsättningarna i världen med tillgång till ett starkt och mycket leveranssäkert elnät.

Klimatneutralitet 2050

Det är förbränningen av fossila bränslen som skapar uppvärmningen av klimatsystemet genom växthusgaser som koldioxid. En omställning är helt nödvändig. Både EU och Sverige har formulerat långsiktiga klimatmål om att begränsa utsläppen av växthusgaser. EU ska vara klimatneutrala 2050, medan Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara nettonoll 2045.

En kraftig folklig opinion

79 procent av svenskarna ansåg 2021 att man ska satsa “lika mycket eller mer” på vindkraft. Och enligt SOM-institutet vid Göteborgs Universitet är vindkraften tillsammans med solkraft de mest populära energikällorna hos svenska folket.

Att både EU, Sveriges regering och svenska folket har samma syn på förnybar elproduktion är väldigt glädjande. Samsynen ger luft under vingarna för SR Energys planer på kraftig tillväxt under de närmaste åren.

Läs mer om våra Vindparker