Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindkraft gör skillnad

Vindkraft gör all skillnad i världen

Vindkraften hjälper oss nå klimatmålen

Sverige står inför ett historiskt stort behov av mer elproduktion. Landbaserad vindkraft är det energislag som snabbast och till lägst kostnad kan byggas ut och möta det ökade behovet. Sverige har dessutom goda förutsättningar för vindkraft jämfört med många andra länder.

Vindkraften är förnybar och bidrar inte några klimatpåverkande utsläpp under elproduktionen. Idag kommer cirka hälften av Sveriges energiförbrukning från fossila källor så som kol, gas och olja - energikällor som bidrar med stora utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Dessa utsläpp behöver minska drastiskt för att vi ska nå Sveriges övergripande klimatmål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045.

Sveriges industri- och transportsektor står för en stor del av energiförbrukningen från fossila källor. För att minska utsläppen behöver industri- och transportsektorn ställa om. Denna omställning kallas ofta för elektrifieringen och innebär att fossila bränslen och råvaror ersätts av el som huvudsaklig energibärare. När el från förnybara energikällor ersätter fossila källor beräknas utsläppen av koldioxid minska med 600 000 ton koldioxid per TWh.

I maj 2023 invigdes Vindpark Tvinnesheda, södra Sveriges största vindpark. Under dagen bjöd SR Energy in till ett uppskattat seminarium om villkoren för dagens och framtidens energisystem. Ett urval från föreläsningarna finns återgivna i nedanstående film.

Elproduktion från fossila bränslen internationellt

Vindkraft är det förnybara energislag som har störst potential i Sverige. Vår svenska elproduktion är till största del koldioxidfri, men i och med att vi ingår i en gemensam europeisk elmarknad handlar vi tidvis med el på en marknad där en större andel kommer från fossila bränslen. Därför är vår export betydelsefull - den minskar belastningen på klimatet och beroendet av energi från odemokratiska stater.

Korta transporter minimerar förluster

Transport av el alltid ger förluster, därför är det effektivt att förlägga ny elproduktion där konsumtionen av el finns. SR Energy verkar i södra Sverige. Det är här energiutmaningen är som störst och här finns goda förutsättningarna med tillgång till ett starkt och leveranssäkert elnät.

Klimatneutralitet 2050

Det är förbränningen av fossila bränslen som skapar uppvärmningen av klimatsystemet genom växthusgaser som koldioxid. En omställning är helt nödvändig. Både EU och Sverige har formulerat långsiktiga klimatmål om att begränsa utsläppen av växthusgaser. EU ska vara klimatneutrala 2050, medan Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara nettonoll 2045.

En kraftig folklig opinion

82 procent av svenskarna ansåg 2023 att man ska satsa “lika mycket eller mer” på vindkraft. Och enligt SOM-institutet vid Göteborgs Universitet är vindkraften tillsammans med solkraft de mest populära energikällorna hos svenska folket.

Läs mer om våra Vindparker