Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Kärnebo
  • Antal verk5
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunMönsterås
  • Driftstart2026

Nyheter
Vindpark Kärnebo

4/4 - 23

Tillståndsansökan för Vindpark Kärnebo är inlämnad

Den 28 mars lämnade vi in ansökan med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län.

7/4 - 22

Uppdaterad tidplan för Vindpark Kärnebo

Till följd av fortsatta utredningar kommer ansökan med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) att lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län under vintern 2022/2023 istället för våren 2022.

8/11 - 21

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

Fakta och information

Projektet Kärnebo ligger i Mönsterås kommun, cirka åtta kilometer väster om Mönsterås och cirka två mil söder om Oskarshamn. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel och det ligger inom ett område som enligt vindbruksplanen för Mönsterås kommun är lämpligt för vindkraft.

Hösten 2021 genomfördes samråd och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och MKB, miljökonsekvensbeskrivning, lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län i mars 2023. Ansökan avsåg då maximalt sju vindkraft med en totalhöjd om 270 meter. Efter att ansökan har lämnats in har SR Energy återkallat ansökan avseende de två vindkraftverk som i parklayouten är belägna närmast Ramshult. Tillståndsansökan gäller nu således maximalt fem vindkraftverk.

Ansökan kungjordes i januari 2024 vilket innebär att MPD anser att ansökan är komplett. Handlingarna kommer nu skickas på remis till berörda parter. Aktuell kommun kommer få en förfrågan om att tillstyrka vindparken, detta för att MPD ska kunna bevilja tillstånd. Därefter kan MPD fatta beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. Vindbonusen är idag 10 000kr per vindkraftverk och år.

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

SEPT 2021

Samråd

MARS 2023

Inlämning tillståndsansökan

NOV 2026

Planerad driftstart 2026

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Elin jobbar med miljö och tillståndsfrågor inom bolaget, både med nya projekt och driftsatta vindparker. Elin har varit på SR Energy sedan 2022.

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.