Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Kärnebo
  • Antal verk5
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunMönsterås
  • Driftstart2026

Nyheter
Vindpark Kärnebo

4/4 - 23

Tillståndsansökan för Vindpark Kärnebo är inlämnad

Den 28 mars lämnade vi in ansökan med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län.

7/4 - 22

Uppdaterad tidplan för Vindpark Kärnebo

Till följd av fortsatta utredningar kommer ansökan med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) att lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län under vintern 2022/2023 istället för våren 2022.

8/11 - 21

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

Fakta och information

Projektet Kärnebo ligger i Mönsterås kommun, cirka åtta kilometer väster om Mönsterås och cirka två mil söder om Oskarshamn. Det aktuella området har goda förutsättningar för produktion av vindkraftsel och det ligger inom ett område som enligt vindbruksplanen för Mönsterås kommun är lämpligt för vindkraft.

Samråd hölls under hösten 2021 och informationen från samrådet går att ladda ned här intill. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och MKB, miljökonsekvensbeskrivning, lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län i mars 2023 för maximalt sju vindkraft med en totalhöjd om 270 meter. Efter att ansökan har lämnats in har SR Energy återkallat ansökan avseende de två vindkraftverk som i parklayouten är belägna närmast Ramshult. Tillståndsansökan gäller nu således maximalt fem vindkraftverk.

När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd.

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

SEPT 2021

Samråd

MARS 2023

Inlämning tillståndsansökan

NOV 2026

Planerad driftstart 2026

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Elin jobbar med miljö och tillståndsfrågor inom bolaget, både med nya projekt och driftsatta vindparker. Elin har varit på SR Energy sedan 2022.

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.