Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Ebbegärde
  • Antal verk46
  • Totalhöjd260 meter
  • KommunKalmar
  • Driftstart2029

Nyheter
Vindpark Ebbegärde

21/8 - 23

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som kringboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

16/5 - 23

Välkommen till samråd för Vindpark Ebbegärde

Nu pågår samråd för Vindpark Ebbegärde, mer information finns på srenergy.se/vindparker/ebbegarde.

12/5 - 23

Prenumerera på nyheter om Vindpark Ebbegärde

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Vindpark Ebbegärde är beläget nordväst om Kalmar, mellan tätorterna Rockneby och Bäckebo. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 46 vindkraftverk med en totalhöjd om 260 meter.

Under 2021 hölls samråd för Vindpark Ebbegärde, sedan dess har dock området utökats söder ut med ett område som tidigare benämnts Vindpark Granhultet. De två områdena fortsätter vi utreda som ett projekt under det gemensamma namnet Vindpark Ebbegärde. Vi genomförde med anledning av detta ett förnyat samråd under sommaren 2023. Synpunkter som inkom under samrådet 2021 kommer att beaktas i den fortsatta processen även för det nu
aktuella området. Informationen från det senaste samrådet går att ladda ned här intill.

Tillståndsansökan bedöms kunna lämnas in under vintern 2023/2024.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. Vindbonusen är idag 10 000kr per vindkraftverk och år.

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

JUNI 2023

Förnyat samråd

DEC 2023

Inlämning tillståndsansökan

NOV 2029

Planerad driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Sebastian har varit på SR Energy sedan 2020 och jobbar med tidiga skeden av nya projekt, bland annat med att hitta nya områden att utveckla.

Sebastian Zartmann

Projektledare