Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Ebbegärde
  • Antal verk32
  • Totalhöjd240 & 260 meter
  • KommunKalmar
  • Driftstart2029

Nyheter
Vindpark Ebbegärde

15/5 - 24

Inlämnad tillståndsansökan och MKB

I maj 2024 lämnade SR Energy in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för Vindpark Ebbegärde till Miljöprövningsdelegationen, MPD, vid Kalmar län. Ansökan gäller maximalt 32 vindkraftverk med en totalhöjd om 240 och 260 meter.

När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Kommunen måste tillstyrka vindparken och därefter kan MPD fatta beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd.

21/8 - 23

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som kringboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

16/5 - 23

Välkommen till samråd för Vindpark Ebbegärde

Nu pågår samråd för Vindpark Ebbegärde, mer information finns på srenergy.se/vindparker/ebbegarde.

12/5 - 23

Prenumerera på nyheter om Vindpark Ebbegärde

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Projektområdet är beläget cirka tolv kilometer nordväst om Kalmar och cirka sex kilometer öst om Bäckebo. Projektområdet har landskapskaraktären skogsbygd med inslag av mindre gårdar och torpbebyggelse men även skogsbygd utan bebyggelse. Runt projektområdet finns inslag av öppnare jordbruksmark.

Området omfattar maximalt 32 vindkraftverk med totalhöjd på 240 respektive 260 meter. Samrådet har genomförts i två omgångar åren 2021 och 2023. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och en miljökonsekvensbeskrivning lämnades in till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län i maj 2024.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. För Vindpark Ebbegärde kommer 30 000kr per vindkraftverk och år delas ut.

Vissa av dokumenten är stora och kräver bra internetuppkoppling, kontakta oss om du har svårt att ta del av materialet.

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

JUNI 2023

Förnyat samråd

MAJ 2024

Tillståndsansökan inlämnad

NOV 2029

Planerad driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Sebastian har varit på SR Energy sedan 2020 och jobbar med tidiga skeden av nya projekt, bland annat med att hitta nya områden att utveckla.

Sebastian Zartmann

Projektledare