Stena Renewable blir SR Energy. Vi har nyligen bytt namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Ebbegärde
  • Antal verk25
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunKalmar
  • Driftstart2027

Nyheter
Vindpark Ebbegärde

8/11 - 21

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

Fakta och information

Projektet Ebbegärde är beläget cirka 2 mil nordväst om Kalmar och cirka 5 kilometer öster om Bäckebo i Kalmar kommun. Området som utreds ligger inom ett område som, enligt gällande vindkraftsplan för Kalmar kommun, är ett lämpligt utredningsområde för vindkraftsetablering. Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma 25 vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter.

Samråd hölls under september-oktober 2021. En miljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram och kommer att lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län. I dagsläget bedöms en ansökan kunna lämnas in tidigast slutet av 2022 eller i början av 2023.

Hur går processen till?
Verksamheter som Vindpark Ebbegärde anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt. Verksamhetsutövare (VU), i detta fall SR Energy ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet, i detta fall miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till MPD vid Länsstyrelsen. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

SEPT 2021

Samråd

JAN 2023

Inlämning tillståndsansökan

NOV 2027

Planerad driftstart 2027

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör

Hanna Rydhed

Miljö- och tillståndsansvarig