Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Grönskog
  • Antal verk8
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunMönsterås
  • Driftstart2029

Nyheter
Vindpark Grönskog

27/11 - 23

Uppdaterad tidplan

Samråd hölls för Vindpark Grönskog under våren 2022 men nu undersöker vi möjligheten att utöka området söderut. Det innebär sannolikt att vi kommer bjuda in till ett förnyat samråd 2024 och att tillståndsansökan bedöms lämnas in under slutet 2024.

5/12 - 22

Uppdaterad tidplan

Vi tittar på ett utökat område för Vindpark Grönskog och det innebär sannolikt ett förnyat samråd 2023 och att tillståndsansökan bedöms lämnas in under slutet 2023.  

2/5 - 22

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet för med enskilda och allmänheten avslutat för Vindpark Grönskog. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

22/12 - 21

Prenumerera på nyheter om Vindpark Grönskog

Missa ingenting! Registrera din e-postadress för att få notiser om viktiga händelser i projektet.

Fakta och information

Projektet Grönskog ligger i Mönsterås kommun, Kalmar län, beläget cirka sju kilometer norr om Mönsterås och cirka elva kilometer söder om Oskarshamn. Området som utreds ligger delvis inom ett område som enligt gällande vindkraftsplanen för Mönsterås kommun är ett lämpligt utredningsområde för vindkraft.

Projektområdet bedöms maximalt kunna rymma åtta vindkraftverk med en totalhöjd om max 270 meter.

Samråd hölls under våren 2022 men nu undersöker vi möjligheten att utöka området söderut. Det innebär sannolikt att vi kommer bjuda in till ett förnyat samråd 2024 och att tillståndsansökan bedöms lämnas in under slutet 2024.

De ytttranden som inkom under samrådet 2022 kommer tas med i samrådsgörelsen som biläggs miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, tillsammans med eventuella nya yttranden i kommande samråd. Därefter kommer en MKB tas fram och lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. Vindbonusen är idag 10 000kr per vindkraftverk och år.

Antal verk: 8
Totalhöjd: 270
Kommun: Mönsterås
Driftstart: 2029

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

FEB 2022

Samråd med berörda myndigheter

APR 2022

Samråd med närboende och allmänhet

MARS 2024

Förnyat samråd med berörda myndigheter

MARS 2024

Förnyat samråd med närboende och allmänhet

DEC 2024

Inlämning tillståndsansökan

DEC 2029

Preliminär driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Elin jobbar med miljö och tillståndsfrågor inom bolaget, både med nya projekt och driftsatta vindparker. Elin har varit på SR Energy sedan 2022.

Sebastian har varit på SR Energy sedan 2020 och jobbar med tidiga skeden av nya projekt, bland annat med att hitta nya områden att utveckla.

Sebastian Zartmann

Projektledare