Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Rosenholm
  • Antal verk16
  • Totalhöjd180
  • Planerad driftstart2024

Fakta och information

Projektområdet för Vindpark Rosenholm är beläget cirka fem kilometer sydväst om Åseda i Uppvidinge kommun. Området domineras av skogsmark och till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Större delen av projektområdet är utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft. Tillståndet har tagtis fram av Statkraft och vann lagakraft 2016. SR Energy tog över projektet under 2019.

Våren 2020 lämnades ansökan om förlängd igångsättningstid in för Vindpark Rosenholm. Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen har beslutat att ge tillstånd, vi väntar nu på besked om Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd för ärendet. Den nya igångsättningstiden gäller fram till mars 2024.

Under våren 2021 påbörjades en ansökan om ändringstillstånd från 180 meters totalhöjd till 220 meter. Efter att Uppvidinge kommun nyttjat sitt veto rörande möjligheten att ändra totalhöjden i de närbelägna projekten Horshaga och Älmedal har arbetet med ändringstillståndet avbrutits.

Byggstart av vindparken beräknas till 2023. Vindpark Rosenholm, tillsammans med Vindpark Horshaga och Vindpark Älmedal, kan tas i drift först när Svenska Kraftnäts stamnätsstation i Hageskruv är i drift vilket beräknas ske under andra halvan av 2023.

Antal tillståndsgivna vindkraftverk: 16
Tillståndsgiven totalhöjd: 180 meter
Driftstart: 2024
MARS 2016

Lagakraftvunnet miljötillstånd

MAJ 2020

Ansökan om förlängd igångsättningstid

JAN 2022

Planerad driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Marika Åkerman

Projektledare