Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Siksberget
  • Antal verk20
  • Totalhöjd280 meter
  • KommunSmedjebacken
  • Driftstart2026

Nyheter
Vindpark Siksberget

16/6 - 23

Inlämad tillståndsansökan och MKB

Under våren har en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för Vindpark Siksberget lämnats in till Miljöprövningsdelegationen, MPD, vid Dalarnas län. Ansökan gäller maximalt 20 vindkraftverk med en totalhöjd om 280 meter.

När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Kommunen måste tillstyrka vindparken och därefter kan MPD fatta beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd.

20/4 - 22

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

28/2 - 22

Välkommen till samråd

Nu öppnar samråd med allmänheten för vindpark Siksberget! Du kan ta del av all information om samrådet här på vår hemsida, samt skicka in yttranden till samrådet via formuläret längst ned på sidan. Samrådet pågår till och med den 19 april och senast då behöver vi dina synpunkter.

Den 22 mars kan du besöka vår samrådsutställning i Folkets hus i Gubbo. Läs mer om vilka tider som gäller och hur du anmäler dig längre ned.

För att få nyheter om Vindpark Siksberget har du möjlighet att registrera dig här intill. Du får då ett e-postmeddelande när vi lägger upp en nyhet på hemsidan.

Fakta och information

Projektet Siksberget ligger i Smedjebackens kommun i Dalarnas län, cirka tolv kilometer norr om Ludvika öster om väg 50. Området har visat på goda vindresurser och få motstående intressen. Den dominerande naturtypen i området är skogsmark, myrmark och i området finns också ett antal mindre sjöar och vattendrag. Skogsbruk är den huvudsakliga markanvändningen, med flera etablerade skogsbilvägar. Sydost om Siksbergets projektområde finns regionnätsledningar som ansluter till transformatorstation Morgårdshammar.

Området omfattar maximalt 20 vindkraftverk med totalhöjd på 270 meter. Våren 2022 genomfördes samråd. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, lämnades in till Miljöprövningsdelegationen, MPD, vid Dalarnas län i april 2023. Ansökan kungjordes i januari 2024. Det innebär att MPD anser att ansökan är komplett. Handlingarna kommer nu skickas på remis till berörda parter. Aktuell kommun kommer få en förfrågan om att tillstyrka vindparken, detta för att MPD ska kunna bevilja tillstånd. Därefter kan MPD fatta beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd.

När SR Energy anlägger vindparker i en kommun blir bolaget en lokal företagare. Att ställa upp för föreningslivet är en del av modernt företagande och ett naturligt sätt för oss att visa vårt lokala engagemang. Vi åtar oss som en del i vår affärsverksamhet att årligen dela ut Vindbonus till det lokala föreningslivet kring våra byggda vindparker. Vindbonusen är idag 10 000kr per vindkraftverk och år.

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

JAN 2022

Samråd med berörda myndigheter

MARS 2022

Samråd med närboende och allmänhet

APR 2023

Inlämning tillståndsansökan

DEC 2026

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.