Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Mörtsjö
  • Antal verk34
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunFinspång och Hallsberg
  • Driftstart2027

Nyheter
Vindpark Mörtsjö

13/12 - 22

Uppdaterad tidplan

Efter genomförda inventeringar och samråd är vår bedömning att antalet vindkraftverk i området kommer bli färre än de som presenterades i samrådslayouten. Under vintern 2023 kommer vi att genomföra ytterligare inventeringar i området. Därefter planerar vi att bjuda in till ett kompletterande samråd under våren 2023 med anledning av de förändrade förutsättningarna. Då kommer vi att presentera en ny utformning av Vindpark Mörtsjö. Inbjudan till samrådet kommer skickas via post under våren.

24/11 - 21

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

Fakta och information

Projektet Mörtsjö är beläget cirka sex kilometer nordost om Hjortkvarn, i Finspångs och Hallsbergs kommuner. Området består av produktionsskog och har visat på goda vindresurser.

Samråd hölls under oktober-november 2021 och omfattade 34 vindkraftverk med totalhöjd 270 m totalhöjd. Efter genomförda inventeringar och samråd är vår bedömning att antalet vindkraftverk i området kommer bli färre än de som presenterades i samrådslayouten. Under vintern 2023 kommer vi att genomföra ytterligare inventeringar i området. Därefter planerar vi att bjuda in till ett kompletterande samråd med anledning av de förändrade förutsättningarna. Då kommer vi att presentera en ny utformning av Vindpark Mörtsjö.

Framöver kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Östergötlands län.

Informationen från samrådet 2021 går att ladda ned här intill.

Hur går processen till?
En vindpark anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt och innebär att SR Energy som är verksamhetsutövare (VU) ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet som vanligtvis är miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till tillståndsprövande myndighet. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

OKT 2021

Samråd avslutat

DEC 2027

Planerad driftstart 2027

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:
Energimyndigheten.se/vindlov

Film från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan har jobbat på SR Energy sedan 2008 och har t ex varit med och byggt Lemnhult och startat upp Tvinnesheda. Sedan 2018 är Dan vår projektchef.

Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.

Hanna jobbar med miljö och tillståndsfrågor inom bolaget, både med nya projekt och driftsatta vindparker. Hanna har varit på SR Energy sedan 2010.

Hanna Rydhed

Miljö- och tillståndsansvarig