Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Vindpark Mörtsjö
  • Antal verk34
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunFinspång och Hallsberg
  • Driftstart2027

Nyheter
Vindpark Mörtsjö

14/12 - 23

Projekteringen av Vindpark Mörtsjö pausas

Ett samråd hölls under hösten 2021 och projektet omfattade då 34 vindkraftverk med totalhöjd 270 meter. Inventeringar och utredningar har genomförts i området avseende bland annat fågel, fladdermöss och naturvärden. Hänsyn och anpassningar till identifierade värden kommer begränsa vindparken utformning. I Finspång kommun pågår ett planarbete med en ny vindbruksplan, kommunen har meddelat att de kommer avvakta den nya planen innan nya projekt kommer kunna tillstyrkas.

Mot bakgrund av ovanstående har SR Energy beslutat att tills vidare pausa projektet.

19/6 - 23

Vindpark Mörtsjö är fortsatt under utveckling

För Vindpark Mörtsjö genomfördes samråd under oktober-november 2021 som omfattade 34 vindkraftverk med totalhöjd 270 meter. Efter genomförda inventeringar och samråd är vår bedömning att antalet vindkraftverk i området kommer bli färre än vad som tidigare presenterats. Projektet är fortsatt under utveckling, ytterligare utredningar kommer att genomföras under 2023. I dagsläget finns ingen tidplan för när ett nytt samråd kan komma att hållas.

13/12 - 22

Uppdaterad tidplan

Efter genomförda inventeringar och samråd är vår bedömning att antalet vindkraftverk i området kommer bli färre än de som presenterades i samrådslayouten. Under vintern 2023 kommer vi att genomföra ytterligare inventeringar i området. Därefter planerar vi att bjuda in till ett kompletterande samråd under våren 2023 med anledning av de förändrade förutsättningarna. Då kommer vi att presentera en ny utformning av Vindpark Mörtsjö. Inbjudan till samrådet kommer skickas via post under våren.

24/11 - 21

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

Fakta och information

Projektet Mörtsjö är beläget cirka sex kilometer nordost om Hjortkvarn, i Finspångs och Hallsbergs kommuner. Området består av produktionsskog och har visat på goda vindresurser.

Ett samråd hölls under hösten 2021 och projektet omfattade då 34 vindkraftverk med totalhöjd 270 meter. Inventeringar och utredningar har genomförts i området avseende bland annat fågel, fladdermöss och naturvärden. Hänsyn och anpassningar till identifierade värden kommer begränsa vindparken utformning. I Finspång kommun pågår ett planarbete med en ny vindbruksplan, kommunen har meddelat att de kommer avvakta den nya planen innan nya projekt kommer kunna tillstyrkas.

Mot bakgrund av ovanstående har SR Energy beslutat att tills vidare pausa projektet.

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft:
Energimyndigheten.se
Naturvårdsverket.se

Korta filmer som sammanfattar utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft (Incitamentsutredningen) som överlämnades till regeringen den 27 april 2023:
Incitamentsutredningen (SOU 2023:18)

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Pia har jobbat på SR Energy sedan 2009 och har byggt flertalet vindparker, senast Kronoberget och Fjällberget. Nu jobbar Pia framför allt i tidiga skeden av projekten.