Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Mörtsjö
  • Antal verk34
  • Totalhöjd270 meter
  • KommunFinspång och Hallsberg
  • Driftstart2025

Nyheter
Vindpark Mörtsjö

24/11 - 21

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet med enskilda och allmänheten avslutat. Arbetet med att sammanställa inkomna yttranden till en samrådsredogörelse har påbörjats och kommer, liksom miljökonsekvensbeskrivningen, bifogas ansökan som skickas in till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands Län. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs ärendet i lokaltidningen och det finns möjlighet som närboende att yttra sig direkt till Länsstyrelsen.

Fakta och information

Projektet Mörtsjö är beläget cirka 6 km nordost om Hjortkvarn, i Finspångs och Hallsbergs kommuner. Området har visat på goda vindresurser och det bedöms kunna rymma 34 vindkraftverk med en totalhöjd om 270 meter.

Samråd hölls under oktober-november 2021. Nu kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Östergötlands län våren 2022. Informationen från samrådet går att ladda ned här till höger.

Den 7 juni 2021 bjöd vi in till ett digitalt möte för att informera närmboende kring våra tankar till projektet. På grund av Coronapandemin hade vi svårt att genomföra mötet rent fysiskt och det skedde därför via livesändning i Teams.

En inspelning av presentationen finns att se via länken nedan. Inspelningen börjar cirka två minuter innan mötet börjar.

Länk till inspelning av tidigt dialogmöte

Hur går processen till?
Verksamheter som Vindpark Kärnebo anses medföra risk för betydande miljöpåverkan. Detta innebär att tillståndsprocessen ser ut på ett specifikt sätt. Verksamhetsutövare (VU), i detta fall SR Energy ska:

» samråda om hur en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska avgränsas,
» ta fram en MKB, och
» lämna in ansökan inkl MKB och teknisk beskrivning (TB) till tillståndsprövande myndighet, i detta fall miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vad innebär ett samråd?
Synpunkter som kommer in under samrådet blir en del av underlaget för fortsatt planering av vindparken och den kommande MKB:n. SR Energy ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta kommunen) och de enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten. Samråd ska även genomföras med övriga myndigheter samt de kommuner, organisationer, företag, allmänhet, etc som kan antas bli berörd av verksamheten. SR Energy ska samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, miljöeffekter samt innehåll i kommande MKB.

Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar verksamhetsutövaren fram en MKB som tillsammans med ansökan och eventuella utredningar lämnas in till MPD vid Länsstyrelsen. MKB:n fokuserar på de miljöeffekter som kan uppstå till följd av verksamheten. Efter ansökan lämnats in kan Länsstyrelsen begära komplettering. När Länsstyrelsen anser att ansökan är komplett kungörs detta i lokaltidning för området och allmänheten får yttra sig. Aktuell kommun måste tillstyrka anläggningen för att vindparken ska få tillstånd, därefter fattar MPD ett beslut om att bevilja eller avslå ansökan om tillstånd. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen.

OKT 2021

Samråd

MARS 2021

Inlämning tillståndsansökan

DEC 2025

Planerad driftstart 2025-2026

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:
Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:
Energimyndigheten.se/vindlov

Film från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Julia Nordgärd

Projektadministratör

Pia är projektledare sedan 2018.