Stena Renewable blir SR Energy. Den 1 december byter vi namn till SR Energy – Scandinavian Renewable. Läs mer om namnbytet här

Vindpark Älmedal
  • Antal verk9
  • Totalhöjd200 meter
  • Driftstart2024

Fakta och information

Projekt i Uppvidinge kommun, ca 3 km väster om Åseda. Området domineras av skogsmark och till stor del aktiv produktionsskog. Delar av området är kalhygge och bitvis består det av sumpskogar. Delar av projektområdet ligger inom område utpekat som riksintresse för vindbruk och i kommunens översiktsplan utpekade som prioriterade och möjliga områden för vindkraft.

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län beviljade tillstånd för vindparken i april 2015. Ärendet har sedan prövats i Mark- och Miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Tillståndet för nio vindkraftverk i Älmedal vann lagakraft i april 2018. Under våren 2020 har ansökan om förlängd igångsättningstid lämnats in för Vindpark Älmedal. Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen har beslutat att ge tillstånd, vi väntar nu på besked om Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd för ärendet. Den nya igångsättningstiden gäller fram till april 2025.

Under våren 2019 lämnades ansökan om ändringstillstånd in för Vindpark Älmedal samt Vindpark Horshaga. Ändringen avsåg en höjning av totalhöjden från 200 m till max 220 m. Då kommunen inte valde att tillstyrka ändringen gäller det ursprungliga tillståndet för 9 stycken vindkraftverk med 200 m i totalhöjd.

Byggstart av vindparken beräknas till 2023. Vindpark Älmedal, tillsammans med Vindpark Horshaga och Vindpark Rosenholm, kan tas i drift först när Svenska Kraftnäts stamnätsstation i Hageskruv är i drift vilket beräknas ske under andra halvan av 2023.

Antal verk: 9
Totalhöjd: 200 meter
Driftstart: 2024
APR 2018

Lagakraftvunnet miljötillstånd

APR 2019

Ansökan ändringstillstånd

MAJ 2020

Ansökan förlängd igångsättningstid

JAN 2024

Driftstart

I foldern Frågor och svar om vindkraft besvarar vi vanliga frågor:

Frågor och svar om vindkraft

Läs mer om vindkraft på Energimyndighetens hemsida:

Energimyndigheten.se/vindlov

Från när vi byggde Vindpark Kronoberget:

Kontaktpersoner

Dan är projektchef sedan 2018.

Marika Åkerman

Projektledare

Julia Nordgärd

Projektadministratör