Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Hållbarhet

Hållbarhetsmål sätter riktningen framåt

Vi baserar vårt hållbarhetsarbete på FN:s globala mål och vägleds av våra starka värderingar – långsiktighet, effektivitet och omtanke. Genom vår verksamhet stöttar vi ambitionerna i Parisavtalet om att begränsa den globala temperaturökningen och bidrar till att nå Sveriges klimatmål.

SR Energys värdeskapande bygger på hållbar energiproduktion. Vi producerar enbart förnybar energi och minskar därmed beroendet av fossila energislag. Vi optimerar vindkraftverkens effektivitet och livslängd genom medveten projektering och drift.

Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter att minska vår negativa klimatpåverkan. Vi bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom att producera förnybar energi som ersätter fossila kraftslag. Vår produktion innebär ett ingrepp i naturen och vi vill kompensera för vår negativa påverkan på biologisk mångfald.

SR Energy erbjuder en attraktiv, säker och hälsosam arbetsplats och arbetar efter en nollvision för olyckor i verksamheten. Våra medarbetare ska känna sig trygga och motiverade på en jämställd arbetsplats.

Vi agerar utifrån våra värderingar och bedriver ansvarsfulla affärer för att uppnå långsiktig lönsamhet och säkerställa en hållbar leverantörskedja. Vi är långsiktiga i vårt åtagande och värnar om lokalsamhällena runt våra vindparker.