Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

Hållbarhet

Hållbarhetsmål sätter riktningen framåt

FN:S 17 GLOBALA MÅL är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder har antagit. De globala målen innebär att vi tillsammans ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Vi på SR Energy ser vår självklara del i detta arbete och vill bidra till att målen uppnås i tid.

Mål 7: Hållbar energi för alla.

SR Energy bidrar till att nå målet om hållbar energi för alla genom att bygga och förvalta vindparker som genererar förnybar energi och ersätter fossila kraftslag. Vi arbetar för att öka andelen förnybar energi i världen i enlighet med delmål 7.2.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

SR Energy vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser i linje med delmål 13.3 – Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar. Vid våra samråd och genom vår branschförening Svensk Vindenergi arbetar vi för att öka kunskapen om klimatförändringarna och hur dessa kan begränsas.

Mål 5: Jämställdhet.

SR Energy arbetar för jämställdhet och för att öka andelen kvinnor inom ledarskap och beslutsfattande i enlighet med delmål 5.5

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

SR Energy arbetar för att förbättra effektiviteten i befintliga vindkraftverk, likaså med livstidsförlängning för ökad resurseffektivitet enligt delmål 8.4. De största arbetsmiljöriskerna sker tidigt i vår värdekedja, där vi genom ett nära samarbete med våra leverantörer jobbar för att öka vår förmåga att skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla i linje med delmål 8.8.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

SR Energy projekterar, bygger och förvaltar sina vindparker och bidrar till mål 12 som avser både konsumtion och produktion. Genom att arbeta med hållbarhet i hela värdekedjan, från tillståndsförfarandet till byggnation, drift och återställning, bidrar vi till följande delmål: 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser samt 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Genom att begära in hållbarhetsdata och uppgift om arbetsmetoder vid upphandlingar bidrar vi till 12.6.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

SR Energy större leverantörer har intygat efterlevnad av vår uppförandekod för leverantörer, som beskriver våra förväntningar på samarbetspartners avseende bland annat affärsetik och antikorruption i linje med delmål 16.5.

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

SR Energy har ett medvetet arbete för att skydda den biologiska mångfalden vid våra vindparker, i enlighet med delmål 15.5. Vi jobbar även med delmål 15.1 genom att sträva efter att bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten.