Har du mark i södra Sverige och är intresserad av att etablera vindkraft? Klicka här

9, January, 2023

Pressmeddelande

Välkommet tillskott av förnybar energi i Smedjebackens kommun

SR Energy kommer att uppföra Vindpark Älgkullen omfattande 15 vindkraftverk sydost om samhället Hällsjön i Smedjebackens kommun. Arbetet påbörjas under februari 2023 och vindparken kommer att vara färdigställd under 2024. Vindpark Älgkullen beräknas årligen producera 270 GWh vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för 54 000 villor.

Med en årlig produktion om totalt 270 miljoner kilowattimmar ger vindparken ett välkommet bidrag med förnybar energi i södra Sverige där behovet är som störst. I Sverige är SR Energy, tidigare Stena Renewable, den största svenska ägaren av vindkraft och står för projektering, byggnation och drift av vindparken. Marika Åkerman är projektledare på SR Energy och ansvarig för projektet:

”Äntligen kan vi påbörja byggnationen av Vindpark Älgkullen. Förutom att producera grön el från moderna vindkraftverk med lång livslängd, kommer vi tillsammans med markägare och entreprenör att genomföra naturvårdsåtgärder för att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald i vindparken. Engagemanget är stort hos alla inblandade och vi ser väldigt mycket fram emot byggstart”, säger Marika Åkerman.

Vindpark Älgkullen är lokaliserad sydost om samhället Hällsjön i Smedjebackens kommun. Området, som angränsar till Ljusnarsbergs och Ludvika kommuner, domineras i huvudsak av barrskog med inslag av ett mindre antal sumpmarker. Aktivt skogsbruk bedrivs inom området och det finns sedan tidigare ett relativt välutbyggt skogsvägnät. Närmsta bostadsbebyggelse är belägen i samhället Hällsjön. Området där vindparken kommer att uppföras sammanfaller i sin helhet med ett av de områden som Smedjebackens kommun pekat ut som lämpligt för vindkraft.

En ansökan om miljötillstånd för Vindpark Älgkullen lämnades under maj 2015 in till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Ansökan har prövats i flera instanser och vann slutligen lagakraft under augusti 2018. Därefter har det dröjt ytterligare en tid innan tillståndet för elanslutningen fallit på plats. SR Energy har själva drivit tillståndsprocessen för miljötillståndet och har nu fattat beslut om att påbörja byggnationen av Vindpark Älgkullen.

Kort fakta om Vindpark Älgkullen:
Antal verk: 15 st.
Totalhöjd: 200 meter
Effekt: 93 MW
Beräknad årlig produktion: 270 GWh
Beräknad livslängd: 35 år
Markentreprenör: Kanonaden Mälardalen AB
Turbinleverantör: Vestas
Nätägare: VB Elnät
Driftstart: 2024
Information om Vindpark Älgkullen uppdateras löpande på: srenergy.se/vindparker/algkullen/

För mer information, kontakta gärna:
Marika Åkerman
Projektledare för Vindpark Älgkullen på SR Energy
+46 70 485 53 94
marika.akerman@srenergy.se

Ladda ner pressmeddelande

Ladda ner bild på Marika Åkerman